Blogi: Mikko Paunio, to 11.01.2024 16:52

Maahanmuutosta aiheutuvat Helsingin SOTE-kustannukset ovat tähtitieteelliset

Helsingin perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja:

”Nykyinen laskennallinen korvaus (n. 30 miljoonaa euroa maahanmuuttajille tuotetuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kirj.) hyvinvointialueelle on hyvin pieni eikä se kata lakisääteisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia kuin hyvin pieneltä osin.”

Pyysin SOTEPE-lautakunnan vastuuvirkamiehiltä selvitystä ns. kotolain perusteella valtion maahanmuuttajille annettujen Helsingin järjestämien sosiaali- ja terveydehuollon palveluiden korvaamisesta. Valtion maksamat kotolain mukaiset korvaukset kunnille ja nyt hyvinvointialueille ovat kymmenessä vuodessa nousseet noin 95 miljoonasta 330 miljoonaan euroon, vaikka niistä ei enää 2017 jälkeen ole maksettu kunnille ja nyt hyvinvointialueille KELA:lle siirtyneitä toimeentulotuen menoja.  Tämän Helsingin ns. MAMUT-laskutuksen suuruus on noin 30 miljoonaa euroa vuodessa ja laskutus per henkilö hyvin suuri (n. 10 000 euroa).

Tein saadun numeerisen tiedon pohjalta sekä Helsingin SOTEPE-virkamiehille että MAMUT-laskutusta valvovalle Uudenmaan ELY KEHA viranomaiselle lisätiedusteluja.

Saadun tiedon perusteella valtio korvaa vain hyvin pienen osan maahanmuuttajien tarvitsemista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, koska MAMUT-laskutuksen kotolain mukaiset ehdot ovat hyvin tiukat. Tästä voidaan päätellä, että maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen maksaa Helsingille valtavia summia. Näitä ei - saadun tiedon mukaan - oteta huomioon Helsingille osoitetussa valtion yleiskatteellisessa SOTE-palveluille osoitettavassa määrärahassa. Asiasta ei ole voitu käydä avointa keskustelua, eikä esimerkiksi SOTEPE-lautakunnan virkamiehet ole informoineet luottamushenkilöitä MAMUT-laskutuksesta, vaikka Helsingin kaupunkistrategiassa todetaan, että ”yhä moninaisemman Helsingin palvelutarpeet ovat vastuullisen taloudenpidon reunaehto”.  

Pyysin Helsingin SOTEPE-lautakunnan toimialajohtajalta ja perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajalta selvitystä Helsingin valtiolle osoitetusta työ- ja elinkeinoministeriön lain kotoutumisen edistämisestä (681/2023) eli ns. kotolain mahdollistamasta MAMUT-laskutuksesta viimeisen kymmenen vuoden ajalta (TEM:n momentti 32.50.30 jäljempänä MAMUT-momentti). Sain selvityksen nopeasti excel-taulukon muodossa, josta kykenin koostamaan alla olevan taulukon. Laskutettavien palveluiden hinnat per henkilö ovat korkeita mm. sen vuoksi, että niistä korvataan erittäin kalliita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannuksia (esim. HIV-hoidot ja lastensuojelun kalliit palvelut). Viimeisen taulukoimani vuoden tiedot ovat ilmeisesti vielä puutteelliset ja tulkkauskerran keskimääräinen kustannus on kirjausvirheen vuoksi 10 kertaa liian suuri.

Pyysin myös selvitystä laittomasti Helsingissä oleskelevien sosiaali- ja terveyspalveluiden korvaamisesta. Excelissä oli lisälehti, jonka mukaan Helsinki on voinut viime vuosina laskuttaa valtiota 250 000 - 500 000 euroon asti sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12a pykälän perusteella Helsingissä laittomasti oleilevien sosiaali- ja terveyspalveluista.

Työ- ja elinkeinoministeriön MAMUT-momentti on paisunut vuodesta 2013 95 miljoonasta vuoteen 2024 mennessä 330 miljoonaan euroon, vaikka kotolain tärkein korvauserä (toimeentulotuki) siirrettiin KELA:lle vuonna 2017. Vuonna 2015 ja 2016 Helsingin MAMUT-toimeentulotuen laskutus valtiolle oli 7,5 miljoonaa ja 8,9 miljoonaa euroa vastaavasti. Noin kolmasosa momentista on varattu pakolaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen neljän vuoden sopeutumisjakson aikana.

Taulukossa SOSH- ja TE- sekä tulkkauslaskut eivät ynnäänny kokonaislaskutukseen, koska laskutusperusteita on muitakin kuten ihmiskaupan uhrien tarvitsemien palveluiden järjestäminen tai vuoteen 2017 asti toimeentulotuki. Ihmiskaupan uhreille järjestettävien palveluiden laskutus valtiolle on kaksinkertaistunut vuoden 2019 jälkeen. 

Tein saamani excel-taulukon pohjalta täydentäviä kysymyksiä perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajalle ja sain hyvin informatiivisiä vastauksia. Tein myös kysymyksiä MAMUT-maksatusta valvovalle viranomaiselle eli Uudenmaan ELY-KEHA maahanmuuttopäällikölle, koska kotolain mukaiset laskuttamisen ehdot ovat erittäin tarkkarajaiset. Sain myös häneltä hyvin informatiivisia vastauksia tarkkarajaisista ehdoista poikkeamiseen. Maahanmuuton jälkeen tapahtunut sairastuminen ja siihen liittyvien erittäin merkittävien kustannusten korvaaminen valtion rahoista on mahdollista, vaikka perussääntönä kotolain mukaisille korvauksille on se, että henkilö on täytynyt olla sairastunut tautiin tai olla sellaisessa elämäntilanteessa, joka vaatii sosiaalihuollon palveluita.

Valtio korvaa hyvinvointialueille Suomeen joko pakolaisina (neljän vuoden siirtymäajan) tai muille hyvin tarkoin määritetyille (mm. ihmiskaupan uhrit) ihmisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista (10 vuoden siirtymäajan) tai ns. ankkurilapsille 25 ikävuoteen asti. Näiden ylimenokausien jälkeen vastuu palveluiden järjestämisestä on ollut kunnilla tai kuten nyt hyvinvointialueilla ja ne maksetaan nyt yleiskatteellisesta VM:n hyvinvointialueille osoitetusta rahasta.

Saadun lisäinformaation pohjalta voidaan päätellä, että alla taulukoitu MAMUT-laskutus kattaa vain hyvin pienen osan maahanmuuttajille Helsingin järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannuksista. Tästä taas seuraa, että maahanmuuton aiheuttamat sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat valtavat. Näitä ei kuitenkaan saadun tiedon mukaan oteta huomioon Helsingille osoitetussa valtion yleiskatteellisessa SOTE-palveluille osoitettavassa budjetissa. Asiasta ei ole voitu käydä kunnollista ja avointa keskustelua, eikä esimerkiksi SOTEPE-lautakunnan virkamiehet ole informoineet luottamushenkilöitä MAMUT-laskutuksesta, vaikka Helsingin kaupunkistrategiassa todetaan, että ”yhä moninaisemman Helsingin palvelutarpeet on vastuullisen taloudenpidon reunaehto.

Helsingin on nyt vihdoin laskettava realistisesti maahanmuuton aiheuttamat yhä moninaisemman Helsingin palvelutarpeiden järjestämisen kustannukset ja käytettävä tätä tietoa vaikutettaessa valtiovarainministeriöön SOTEPE-yleiskatteellisen budjettiin liittyvässä vaikuttamistyössä.

Kotolain MAMUT-momentti on vain yksi monista valtion budjetin momenteista, joissa on joko avoimesti tai piilotettuna (esim. oppivelvollisuuden pidentäminen) haittamaahanmuuton valtiolle aiheuttamia kustannuksia. On selvää, että pienen Suomen talous ei ole nyt kestävällä pohjalla. Siksi on tärkeää, että nykyhallitus tilaa kattavan selvityksen valtion taloudelliselta tutkimuslaitokselta maahanmuuton aiheuttamista kustannuksista.

Taulukko. Helsingin MAMUT-laskutus valtiolle (työ- ja elinkeinoministeriön momentti 32.50.30; Valtion korvaukset kotoutumisen edistämisestä) vuodesta 2013. SOSH=Helsingin sosiaalihuollon tuottamat palvelut, TE=terveydenhuollon sekä Helsingin että HUS:n tuottamat palvelut

 

 

Laskutus euroissa

Asiakkaat/

Potilaat/

Tulkkausten lkm

Keskimääräiset

kustannukset/

henkilö/

potilas/

tulkkaus euroina

2013

SOSH

1 461 176

117

12 489

TE(H:KI ja HUS)

3 411 172

479

7 121

Tulkkaus

-

 

 

Kaikki MAMUT laskut

16 821 445

 

 

2014

SOSH

8 925 754

400

22 314

TE(H:KI ja HUS)

3 056 126

356

8 585

Tulkkaus

-

 

 

Kaikki MAMUT laskut

25 760 513

 

 

2015

SOSH

3 649 322

279

13 080

TE(H:KI ja HUS)

3 510 297

551

6 371

Tulkkaus

1 846 455

7445

248

Kaikki MAMUT laskut

23 333 847

 

 

2016

SOSH

2 530 677

294

8 608

TE(H:KI ja HUS)

6 748 528

3 576

1 887

Tulkkaus

1 493 872

9267

161

Kaikki MAMUT laskut

31 125 631

 

 

2017

SOSH

4 258 588

368

11 572

TE(H:KI ja HUS)

7 538 646

873

8 635

Tulkkaus

3 119 495

14 055

222

Kaikki MAMUT laskut

28 644 062

 

 

2018

SOSH

4 917 772

471

10 441

TE(H:KI ja HUS)

7 253 407

891

8 141

Tulkkaus

3 039 504

15 898

191

Kaikki MAMUT laskut

29 717 865

 

 

2019

SOSH

6 462 491

593

10 898

TE(H:KI ja HUS)

6 367 870

822

7 747

Tulkkaus

3 266 365

16 982

192

Kaikki MAMUT laskut

29 508 101

 

 

2020

SOSH

7 089 162

667

10 628

TE(H:KI ja HUS)

6 419 697

918

6 993

Tulkkaus

2 677 349

16 551

162

Kaikki MAMUT laskut

25 893 638

 

 

2021

SOSH

9 573 376

687

13 935

TE(H:KI ja HUS)

8 052 670

923

8 724

Tulkkaus

2 475 535

2581

959

Kaikki MAMUT laskut

28 685 835

 

 

Mikko Paunio to 11.01. 16:52

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

USA:sta johdettu sensuuriteollinen kompleksi ulotettiin Suomeen vuonna 2015 - Tucker Carlson haastatteli USA:n ulkoministeriön entistä kyberjohtajaa Mike Benziä

la 24.02. 12:33

Valtamedia joutuu nyt myöntämään, että USA:lla on muistisairas presidentti

la 10.02. 14:04

Maailman johtavan suurvallan rajasota syvenee - Texasilla on oma armeija, joka nyt rekrytoi sotilaita ympäri USA:ta rajavalvontaan

su 28.01. 09:46

USA:han kohdistettu tarkoituksellinen ihmisinvaasio pidetty suomalaisilta piilossa - FBI:n entiset korkeat vastavakoiluviranomaiset nyt kauhuissaan

la 27.01. 13:59

The ghost gang of Davos envisions eternal world power

ti 23.01. 07:36

Oula Silvennoinen EI ole Helsingin yliopiston penaalin terävin kynä

su 21.01. 15:04

Davosin haamujengi tähtää ikuiseen maailmanvaltaan

la 20.01. 10:31

Maahanmuutosta aiheutuvat Helsingin SOTE-kustannukset ovat tähtitieteelliset

to 11.01. 16:52

YK yrittää tuhota kansallisvaltiot GCM-pakolaissopimuksella - USA räjähdyspisteessä laittoman maahanmuuton vuoksi

to 04.01. 18:32

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44