Blogi: Mikko Paunio, la 15.04.2023 10:24

Komissaari Jyrki Kataisen, SITRA:n ja Klaus Schwabin vihreän vehkeilyn tuhoisat seuraukset EU:ssa - Ydinvoiman ja jätteenpolton pääomahuollon vaikeuttaminen Suuren Resetin tavoite

Komissaari Jyrki Kataisen alaisten ja SITRA:n edelleen systematisoima ja edistämä viime kädessä ympäristöuskontoon perustuva kiertotalouskäsite on ollut Maailman Talousfoorumin (WEF) Suuren Resetin toimeenpanon mahdollistamien EU-lakien säädännän keskiössä.

Kerron seuraavassa kahden Suomen puheenjohtajuuskaudella kaksoispäätösmenettelyn myötä säädetyn Taksonomia-asetuksen nojalla annetun/annettavan delegoidun asetuksen esimerkin voimin, kuinka Suuren Resetin toimeenpano johtaa tuhoisaan kehitykseen Euroopan unionissa 2020-luvulla.

Tarkasteluni keskiössä ovat ydinenergia ja jätteenpoltto. Niiden hyödyntäminen on WEF:n ympäristökertomuksen mukaisesti Taksonomia-asetuksen delegoiduilla asetuksilla, että niitä ei voida hyödyntää hyvinvoinnin ja talouskasvun turvaamisessa huolimatta niiden ylivertaisesta ympäristöystävällisyydestä vaihtoehtoihin nähden.    

Olen kirjoituksissani osoittanut, kuinka komissaari Jyrki Katainen (2015-2019) ja SITRA vehkeilivät ainakin jo vuodesta 2015 alkaen  Maailman Talousfoorumin (WEF) kanssa edistääkseen kiertotalouskäsitteellä WEF:n Suurta Resettiä, joka pohjaa viime kädessä uskonnolliseen kertomukseen ilmastonmuutoksen ja luontokadon tuhoisista vaikutuksista maapallon elinkelpoisuudelle (1,2,3).  Ensi töinään komissaari ja Euroopan unionin komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen laaditutti ja hyväksytytti komission tiedonannon kiertotalouden toimintasuunnitelmasta (4) Euroopan unionissa, jonka pohjalta on nyt säädetty keskeiset EU-lait, jotka ovat edellytyksenä Suuren Resetin toimeenpanolle. Toimintasuunnitelma julkistettiin vuoden 2015 joulukuun toinen päivä. Suuri Resetti julkistettiin vasta vajaa viisi vuotta toimintasuunnitelman julkaisemisen jälkeen (5).

SUUREN RESETIN MUKAISET YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDEN KRITEERIT OVAT MIELIVALTAISIA JA NE PERUSTUVAT USKONNOLLISIDEOLOGISEEN AJATTELUUN

Tähän päivään mennessä tämän tiedonannon mukaisesti on - kuten olen kirjoituksissani maininnut - säädetty kiertotalouden ollessa ajattelun keskiössä keskeiset Suuren Resetin toimeenpanevat lakipaketit, joita ovat kiertotalouspaketti (2018), Fit for 55 energiapaketti (2021, 2022 ja 2023) ja Suomen puheenjohtajuuskaudella neuvoston (Ecofin) ja EU-parlamentin vuonna 2019 hyväksytty taksonomia-asetus (6). Taksonomia-asetuksen toimeenpanoa jäsenmaissa ohjaavat valtionvarainministeriöt.

Taksonomia-asetuksen tarkoituksena on ns. delegoiduin asetuksin halventaa rahoitusta WEF:n vihreän kertomuksen mukaisille "hyvis"hankeinvestoinneille. Kriteeristö näihin delegoituihin asetuksiin tehdään tyyliin "tuuli- ja aurinkovoima hyvä, muu voima paha", "hyönteisruoka nyvä, liharuoka paha", "polkupyörä hyvä, auto paha" (huom myös sähköauto), "kirppisvaate hyvä, uusi vaate paha", "kierrätys hyvä, jätteenpoltto paha", "kangaskassi hyvä, muovipussi paha" ym. ym. 

KUN KAKSOISPÄÄTÖSMENETTELYLLÄ ON PERUSSÄÄDÖS HYVÄKSYTTY, ALKAA TARKENTAVAN EU:N KOMISSION SÄÄTÄMIEN ASETUSTEN ANTO ILMAN JÄSENVALTIOIDEN MAHDOLLISUUTTA ENÄÄ VAIKUTTAA TARKENTAVIEN SÄÄDÖSTEN SISÄLTÖÖN

Neuvoston ja EU-parlamentin hyväksymä asetus on hierarkisesti korkein säädös EU:ssa. Se on jäsenmaissa sellaisenaan velvoittavaa lainsäädäntöä toisin kuin esimerkiksi direktiivi, jonka velvoitteet täytyy kirjoittaa sisään kansalliseen lainsäädäntöön.

EU:n kaksoispäätösmenettelyllä hyväksytyissä asetuksissa joko delegoidaan säädösvaltaa jäsenmailta komissiolle tai annetaan komissiolle oikeus ehdottaa komiteamenettelyllä hyväksyttäviä asetusta tarkentavia komission täytäntöönpanoasetuksia. Jälkimmäinen menettely antaa jäsenmaille vain vähäisiä oikeuksia määrätä toimeenpanoasetuksen sisällöstä sitä säätävässä komission komiteassa, kun taas komission säätäessä delegoituja asetuksia jäsenmaiden mahdollisuudet vaikuttaa delegoitujen asetusten sisältöön ovat olemattomat.

Kerron seuraavassa vain kahden taksonomia-asetuksen nojalla annetun/annettavan delegoidun asetuksen esimerkin voimin Suuren Resetin toimeenpanosta aiheutuvasta niin taloudellisesta kuin ympäristöllisestä tuhosta ja niiden energiahuoltovarmuutta heikentävästä vaikutuksesta EU:ssa. Muistutan, että nyt pelkästään taksonomia-asetuksen nojalla annetaan kohdakkoin tsunamin lailla tuhoisia säädöksiä, jotka perustuvat viimeisen 50 vuoden ajan väestöön joukkotiedotuksella iskostettuun ympäristötuhouskontoon.

SUUREN RESETIN VAATIMAT LAIT ON SUURELTA OSIN JO SÄÄDETTY - SUUREN RESETIN TOIMEENPANO ALKANUT

EU:n Taksonomia-asetuksen nojalla säädetty delegoitu energiantuotantoa säätelevä komission asetus (7)

Vuosi sitten keväällä alettiin julkisuudessa kohista siitä, että ydinvoima saisi "joutsenmerkin" eli että se olisi heinäkuussa 2022 lopulta voimaan tulleen delegoidun asetuksen mukaan vihreää energiaa.

Pettymys oli suuri, koska po. delegoitu asetus pitää sisällään pahoja miinoja, jotka vaarantavat mm. Suomen ydinvoimaloiden pääomahuollon edellytykset, itse energian tuotannon ja jotka jopa kävelevät yli ydinturvallisuusdirektiivien. Ne johtuvat delegoidun asetuksen mielivaltaisista "ylimenokausiin" liittyvistä uskonnollisideologisista syistä säädetyistä aikajänteistä, jotka ovat ristiriidassa teknologianeutraliteettivaatimuksen kanssa. 

Po. delegoitu asetusehdotus edellyttää tarkoituksenmukaisesti, että jo vuonna 2025, että ydinvoimalat käyttävät vastuuviranomaisen hyväksymää sellaista onnettomuuden kestävää polttoainetta, jota ei ole olemassakaan.

Pääomahuollon vaarantuminen erittäin pääomavaltaisessa sähköntuotannossa on hyvin huono asia ja toisaalta vaatimus turvautua idea-asteella olevaan polttoaineeseen, jota ei ole saatavissa markkinoilta ja jota ei ole edes hyväksytty asianmukaisesti toimivaltaisten viranomaisten toimesta, ei myöskään tunnu kovin järkevältä. Ydinturvallisuuden heikentäminenkään ei kuullosta järin fiksulta.

"Aurinko- ja tuulivoima hyvä, muu voima paha" oli ideologisuskonnollisista syistä johtuen pakko ujuttaa tähän energia-alaa rampauttavan delegoidun asetuksen yksityiskohtiin.

EU:n Taksonomia-asetuksen nojalla komission lausunnolle lähetetty delegoitu kiertotaloutta säätelevä asetusehdotus (8)

Entä uusi taksonomia-asetuksen nojalla delegoitu asetusehdotus kiertotaloudesta. Mitäpä se tuo tullessaan? Siinä tullaan säätelemään rahoitusta muovipakkausten ja elektroniikan tuotannossa, vesi- ja jätehuollon turvaamisessa, rakennusten ja teiden rakentamisessa, varaosien myynnissä, informaatioteknologian tuotossa ym. Siinä säännellään jopa kirpputoreja ja pyritään edistämään vanhojen tavaroiden vaihdannan kannattavuutta.

Asetusehdotus on niin järjetön, että kommentoin sitä lyhyesti lähinnä yhdyskuntajätehuollon näkökulmasta. Pelkästään tästä näkökulmasta tyhjentävä tämän delegoidun asetusmuutoksen ruotiminen vaatisi monta sivua tekstiä. 

Jätteenpoltto on ylivoimaisesti parhain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, koska se mahdollistaa sekajätteen polton. Tämä mahdollistaa orgaanisen fraktion polton ilman energiaa vaativia välivaiheita, joissa kuluu runsaasti energiaa kuten valmistettaessa biodieseliä muovista. Pipatti ja kumppanit osoittivat tämän jo vuonna 1996 VTT:n julkaisussa (9), jossa todetaan:

"Vaihtoehdot, joissa osa tai kaikki jätteet poltetaan, ovat kasvihuonevaikutuksen kannalta edullisimmat, sillä paitse että kaatopaikkojen metaanipäästöt vähenevät voidaan energiantuotannolla saavuttaa säästöä fossiilisten polttoaineiden käytössä."

Toisaalta yksinkertainen sekajätteiden keruu - ilman nyt Jyrki Kataisen kiertotalouspaketilla pystytettävää monimutkaista jo ennakkoon toimimattomaksi tiedettyä syntypaikkalajittelua - mahdollistaa jätteiden keruun vain murto-osalla siitä raskaan kaluston kilometrimäärästä, joka nyt tarvitaan purnukoiden ja nyssyköiden keruussa yhdyskunnissa. 

Nyt lausuntokierroksella olevassa kiertotaloutta säätelevässä delegoidussa asetuksessa edelleen vahvistetaan järjettömän kiertotalouspaketin toimeenpanoa vielä järjettömämmällä täysin epärealistisella säätelyllä. 

Jätteenpolttoon tukeutuva yksinkertainen yhdyskuntajätehuollon strategia mahdollistaa myös metallien järkevän ja taloudellisesti kannattavan kierrätyksen magneettisella esierotuksella tai pohjatuhkasta "louhimalla". 

Jätteenpoltto ei ole saamassa "joutsenmerkkiä" EU:ssa tämän lausunnolla olevan delegoidun asetuksen myötä, koska uskonnollisideologinen "kierrätys hyvä, jätteenpoltto paha" ohjaa ajattelua, vaikka esimerkiksi muovia ei voi käytännössä kierrättää (PET-pullot on poikkeus) ja vaatimukset, joita vihreälle pakkausmuoville tämä delegoitu asetus asettaa, ovat vailla järjen hiventäkään. Kaiken kukkuraksi jätteen poltolla kyettäisiin estämään niitä pakkausmuoveihin liittyviä saastumiseen liittyviä ongelmia, joita tällä delegoidulla asetuksella pyritään vähentämään kuten mikromuovipäästöjä (sisältää näitä epäpuhtauksia) vesistöihin. Muovin mekaanisessa valtaisasti energiaa ja vettä vaativassa kierrätyksessä pääsee vesistöihin runsain mitoin mikromuovia. 

Kiertotaloutta edistävän delegoidun asetusehdotuksen eräs seurauksista tulee olemaan ruoan hinnan nousu, koska siinä asetetaan niin järjettömiä vaatimuksia tuotettaville pakkausmuoveille, että se tulee vääjäämättä heijastumaan ruoan hinnan nousuna.

Entäpä lopuksi tämä uskonnollisideologinen hokema "kangaskassi hyvä, muovipussi paha". Tanskan ympäristöministeriön korkeatasoisessa elinkaaritutkimuksessa osoitettiin, että ekokangaskassia pitää käyttää 20 000 kertaa, jotta se pärjäisi muovipussin kanssa ympäristöystävällisyydessä (10). 

Muistutan vielä, että näitä komissaari Jyrki Kataisen ja SITRA:n eli Suomen Itsenäisyyden Muistorahaston kiertotalousidealla edistämiä asetuksia säädetään nyt tsunamin lailla Euroopan unionin komissiossa. Voi meitä poloisia taviksia. Miksi meillä ovat tunarit olleet päättämässä yhteisistä asioistamme?

Viitteet

1) Real Clear Energyn pyytämä artikkelini Suomen Kiertotalouden "ihmeestä".

The Circular Economy: A Return to Soviet-Style Five-Year Plans | RealClearEnergy

2) SITRA, komissaari Jyrki Katainen ja Maailman talousfoorumi vievät meidät Vihreän siirtymän sijaan kohti Vihreää tuhoa (oikeamedia.com)

3) Katolisen Postil alustan pyytämä artikkeli Maailman Talousfoorumin uskonnollisesta luonteesta.

The World Economic Forum is a Dangerous Religious Cult – The Postil Magazine

4) Komissaari Jyrki Kataisen komission kollegiolle esittelemä "Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma", Bryssel 2.12.2015, COM(2015) 614 final.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=FI

5) Suuri Resetti eli Suuri Nollaus. 

https://www.amazon.com/COVID-19-Great-Reset-Klaus-Schwab/dp/2940631123?asin=2940631123&revisionId=&format=4&depth=1

6) Kaksoispäätösmenettelyllä Suomen puheenjohtajuuskaudella hyväksytty EU:n taksonomia-asetus:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN

7) Komissiolle jäsenmaiden säädösvallan siirron myötä viime heinäkuussa säädetty energia-alan rahoitusta säätelevä delegoitu asetus:

EUR-Lex - 32022R1214 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

8) Komissiolle jäsenmaiden säädösvallan siirron myötä komissio ehdottaa kiertotalouden edistämiseksi taksonomia-asetuksen nojalla annettavaa delegoitua asetusta, joka on laajalla kuulemisella:

taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-2_en.pdf (europa.eu) 

9) Pipatti R, ym. Jätteiden käsittelyvaihtoehtojen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin. VTT, 1996. J811.pdf (vttresearch.com)

10) Tanskan ympäristöministeriön julkaisema korkeatasoinen elinkaarianalyysi muovipussien ympäristöystävällisyydestä.

https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf

Mikko Paunio la 15.04. 10:24

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Klaus Schwabin ja Thierry Malleretin kyyninen "Suuri Kertomus" on kauhistuttavan "Suuren Resetin" toimeenpano-ohjelma

ti 19.09. 16:25

Helsingissä edessä kova SOTE-palveluiden kulukuuri - Osin ylimitoitettujen, räätälöityjen, priorisoitujen ja vammaisia räikeästi syrjivien maahanmuuttajien SOTE-palveluihin ei leikkauksia

ke 06.09. 08:23

Jippii, pääsin Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen

ti 22.08. 17:56

Saksan AfD-puolue julistautunut rauhanpuolueeksi ja julisti hiljan Magdeburgin puoluekokouksessa: "EU on epäonnistunut kaikessa"

su 20.08. 15:26

Komissaari Jyrki Katainen oli Maailman Talousfoorumin pähkähulluuden aulis lakeija

pe 18.08. 17:00

EU-politiikkaohjelman lähetekeskustelu Perussuomalaisten puoluekokouksessa 12.8. - Pyydetty puheenvuoroni Ville Tavion johdantopuheenvuoron jälkeen

su 13.08. 11:44

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran räyhäantirasismi on tarkoituksellista - Taustalla on halu kriminalisoida kansallisvaltion puolustaminen

pe 11.08. 17:11

Atomipommin isä Robert Oppenheimer ja perheemme hyvä ystävä Fred Singer

ma 07.08. 17:36

Maailman Talousfoorumi on vaarallinen umpihullujen kerho - Yuval Hararin Homo Deus kirja tarkastelussa

la 29.07. 16:51

Michael Shellenbergerin 7.3.2023 USA:n kongressille Sensuuriteollisesta kompleksista antaman todistuksen tiivistelmä - Lonkerot ulottuvat kaikkialle länsimaihin

ke 19.07. 16:33

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09.2023 00:24

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Vaihtoehdot moninapaisessa maailmassa

ti 06.06.2023 16:58

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Klaus Schwabin ja Thierry Malleretin kyyninen "Suuri Kertomus" on kauhistuttavan "Suuren Resetin" toimeenpano-ohjelma

ti 19.09.2023 16:25

Heikki Porkka

Pois alta, täältä tulee pakkovalta - poltetaanko kirjoja, tuomitaanko edesmenneitä?

to 03.08.2023 15:45

Tapio Puolimatka

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08.2023 19:21

Olli Pusa

Maahanmuuton seuraukset

to 28.09.2023 21:59

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44